مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید

  نوبت اول

شركت آب و فاضلاب روستايي استان مركزي در نظر دارد ،بارعایت قانون برگزاری مناقصات ، خرید لوله upvc  یکسر ساده ویکسر کاسه به قطر 250 میلی متر با فشار ده اتمسفرحدود 19500 متر ( 3250شاخه 6متری )  به همراه واشر مربوطه وحمل تا محل پروژه مورد نظر رااز طریق  برگزاری مناقصه خریداری نماید ،  

تذکر: باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور نسبت به انجام مراحل لازم جهت عضویت وشرکت در مناقصه اقدام نمایندشماره پشتیبانی : 02127313131

مبلغ برآورد اولیه حدود     14.000.000.000      ریال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار خرید به مبلغ    700.000.00   ریال و نوع تضمین : واریز نقدی،اوراق مشارکت ،ضمانت نامه بانکی 

انتشارفراخوان نوبت اول روزدو شنبه 28/12/96  و انتشارفراخوان نوبت دوم روزچهار شنبه مورخه 15/01/97 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ 06/01/97 از ساعت 13  الی 20/01/97  تا ساعت 19

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها: 30/01/97 تا ساعت 13 وآخرین مهلت انصراف : 29/01/97 وبازگشايي پاكات روز شنبه01/02/97  ساعت  10صبح اتاق جلسات 

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است