ماموریت،خط مشی،سیاست ها

تاریخ آخرین تغییر: 
سه‌شنبه, 1 اوت, 2017 - 08:46

خط مشی کیفيت شرکت آب و فاضلاب روستائي استان مرکزی
شرکت آب و فاضلاب روستائی استان مرکزی باتوجه به ماموریت خوددر تامين و توزيع آب شرب روستائيان استان ، با کميت و كيفيت مطلوب، با تكيه بركاركنان كارآمد و متخصص مصم است در راستاي ماموريت فوق و مهمترين هدف خود كه استفاده بهينه از منابع خداداي ايجاد رضايت مشتريان و بهبود مستمر فرايندها مي باشد نظام مديريت خود را بااستاندارد سيستم مديريت كيفيت ISO۹۰۰۱-۲۰۰۸ منبطق سازد. لذا اهداف ذيل را سر لوحه فعاليتهاي خود قرار داده است.
۱. ایجاد نظام آموزش اثر بخش به منظور ارتقاء مهارت، دانش و توانمندی کارکنان
۲. برنامه ریزی عوامل وفرايندهاي سازمان با هدف توسعه و بهبود شبکه هاي آبرساني و خدمات مورد نياز مشتريان
۳. بهبود مستمر فرایندها با هدف افزایش ميزان رضايت مشتريان
۴. کاهش هزینه ها و هدر رفت آب
۵. افزایش کیفيت آب شرب قابل توزيع به مشترکين
 

خط‌ مشی سیستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي
شرکت آب وفاضلاب روستائی استان مرکزی در راستای طراحي و استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي بر مبناي استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱-۲۰۰۷ مجموع آزمايشگاههاي خود را ساماندهي نموده و سرفصل هاي خط‌مشي خود را بشرح زير اعلام مي دارد :
۱- احترام به کرامت انسانی و ارتقاء منزلت و معیشت کاركنان و خدمات رساني به ايشا ن
۲- توسعه و توانمند سازی سرما یه ها ي انساني از طريق آموزش هاي مستمر در حوزه ايمني و بهداشت شغلي
۳- پیشگیري از مصدوميت و بيماري هاي شغلي و تبعيت از الزامات قانوني قابل اعمال و ساير الزامات مرتبط
۴- کاهش سطح ریسک های ايمني و بهداشتي
۵- بهینه سازی زيرساخت ها و محيط هاي کاري جهت افزايش سطح ايمني کاركنان

 

 
 خط ‌مشی سیستم مديريت محيط زيست
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی در راستاي طراحي و استقرار سيستم هاي مديريتي خود ، سيستم مديريت محيط زيست را بر مبناي استاندارد ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴ در سطح تصفيه خانه هاي آب و فاصلاب خود سا ما ند هي نموده و سرفصل هاي خط ‌مشي خود را به شرح زير اعلام مي دارد :
۱- احترام به کرامت انسانی و ارتقاء منزلت و معیشت کاركنان و خدمات رساني به ايشان
۲- توسعه و توانمندسازی سرمایه هاي انساني از طريق آموزش هاي مستمر در حوزه مسائل زيست محيطي
۳- پیشگیري از آلودگي محيط زيست (به طور خاص خاک و منابع آب) و تبعيت از الزامات قانوني قابل اعمال و ساير الزامات مرتبط
۴- بهینه سازی زيرساخت ها و محيط هاي کاري جهت افزايش عملکرد بهتر در حوزه محيط زيست

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است