واژه نامه آبفار

تاریخ آخرین تغییر: 
سه‌شنبه, 1 اوت, 2017 - 08:49
آبداران :
بمنظور ایجادتسهیل درانجام امورمشترکين ونظارت بيشترشرکت برتاسيسات ، امكانات ونحوه سرويس دهي درهرروستافردي بعنوان (آبدار) باهماهنگي شوراي اسلامي روستاودهياري محترم تعيين مي گردد.

مترمکعب :یک مترمكعب برابراست با۱۰۰۰لیترآب (معادل ۵بشكه ۲۰۰ليتري )
 

متقاضی :
متقاضی عبارتست از:شخص حقیقي ياحقوقي که برقراري انشعاب ياانشعاب هاي آب وفاضلاب وياتغيير درقطر انشعاب وظرفيت قراردادي رادرخواست نموده ،ليکن هنوزدرخواست وي انجام نشده است .

 

مشترک :
مشترک عبارت است از: شخص حقیقی وياحقوقي که انشعاب ياانشعاب هاي (آب ويا فاضلاب )موردتقاضاي وي ، طبق مقررات برقرارشده است .

 

وسایل اندازه گیري :
وسایل اندازه گیري وکنترل عبارت است از: کنتورياكنتورهاوسايرملحقات وكليه وسايل ودستگاههاي مربوطه كه بمنظورمحدودكردن وياسنجش دبي وحجم آب ، طبق قرارداددرنقطه تحويل نصب مي گردند.

 

نقطه تحویل آب وفاضلاب :
نقطه تحویل عبارت است از: نقطه ای که تاسيسات شرکت به تاسيسات مشترك اتصال داده مي شودودرآن محل وسايل اندازه گيري وكنترل نصب مي شود. عموما نقطه تحويل آب محل نصب كنتورآب ونقطه تحويل فاضلاب محل نصب سيفون دفع فاضلاب مي باشد.

 

ظرفیت قراردادی :
ظرفیت قراردادی انشعاب آب عبارت است ازحجم آبي که درقراردادمشترک درج شده ومشترك مجازبه مصرف تااين حدبرحسب مترمكعب درماه مي باشد.اين ظرفيت درواحدهاي مسكوني تحت عنوان الگوي مصرف درچارچوب ضوابط مصوب تعيين مي گردد ودرموردسايركاربريهاي (غيرخانگي)براساس درخواست متقاضي يامشترك ودرصورت وجودامكانات فني شركت درچارچوب ضوابط برحسب مترمكعب درماه تعيين مي گردد.

ظرفیت قراردادی انشعاب فاضلاب عبارت است ازظرفيت امکان دفع ميزان حجم فاضلاب خروجي بامشخصات تعيين شده ازسوي شرکت كه به تناسب ميزان مصرف آب اعم ازاينكه ازشبكه آب شهري وروستائي ياغيرازآن باشد، برحسب مترمكعب درماه ،همراه باذكرميزان بارآلودگي ،ازسوي شركت تعيين مي گردد.
 

انشعاب آب وفاضلاب خانگی :
به انشعابهائی اطلاق می شودکه صرفادرحدمتعارف مصارف آب شرب يادفع فاضلاب خانگي ودرمحدوده روستا دايرمي گردد.
 
انشعاب آب وفاضلاب مصارف اشتراکی :
این انشعاب برای مصارف اشتراکي ومجموعه ساختمانهاي مسکوني درمحدوده روستا است.

 

انشعاب مصارف عمومی :
به انشعابهائی اطلاق می شودکه جهت خدمات عمومي غيرانتفاعي درمحدوده روستا.

 

انشعاب فضای سبز:
به انشعابهائی اطلاق می گرددکه جهت تامين آب فضاهاي سبزعمومي اعم ازپارکها،ميادين ،فلكه هاو بلوارها در محدوده روستاتوسط متصديان مربوطه درخواست وطبق مقررات شركت دايرمي گردد.

 

انشعاب تولیدی :
به انشعابهائی اطلاق می شودکه براي بکارانداختن وبهره برداري ازصنايع ،كارخانجات ،استخراج معادن ، صنايع كشاورزي براي توليدفرآورده هاي كشاورزي ودامي دركارگاه ها( مانند مرغداري ها ، دامداري هاونظايرآن ) وصنايع كوچك وصنوف توليدي استفاده مي شود.

انشعاب فاضلاب تولیدی به انشعابهائي اطلاق مي گرددکه براي جمع آوري ودفع فاضلاب صنايع کارخانجات موسسات وكارگاهها وصنوف توليدي بعدازشبكه تصفيه ورسيدن كيفيت فاضلاب خروجي به حدمجازدرمحل اتصال به شبكه جمع آوري فاضلاب براساس استانداردهاي شركت برقرارمي گردد.
 

انشعابات مصارف تجاری :
به انشعابهائی اطلاق می گرددکه عمومابراي محل کسب وتجارت دايرمي گردد.ضمنا مصارف انشعاب هائي كه باهيچيك ازمواردانواع انشعابات بيان شده مطابقت نداشته باشدمشمول تعرفه تجاري است .محل دادوستدكالاياخدمات وهرمكاني كه درآن فعاليت تجاري وارائه خدمات غيرانتفاعي صورت گيردتجاري محسوب مي شود.

 

اتصالی (joints ):
وسایل و لوازمی که در قطعه لوله يا متعلقات آن را به هم اتصال مي دهد.

 

هد پمپ :
مجموع فشارهای وارده بر خروجی پمپ شامل افت هيدروليکي و ارتفاع استاتيکي .

 

اصلاح شبکه :
تعویض و جایگزيني لوله هاي کهنه با لوله هاي نو.

 

توسعه شبکه :
اجرا و ایجاد لوله گذاری جديد.

 

مدیریت فشار :
کاهش و یا افزایش فشار شبکه به منظور كنترل هدر رفت آب و تامين فشار لازم.

 

هد دینامیکي کل :
هدی است که پمپ به آب می افزايد.

 

هد استاتیکی کل :
تفاوت بین ارتفاع سطح آب در چاه تر و ارتفاع سطح آب در مخزن تخلیه.

 

هد کنش استاتیکی :
تفاوت بین ارتفاع سطح آب در چاه تر و ارتفاع خط مبنای پمپ.

 

هد رانش استاتیکی :
تفاوت بین ارتفاع سطح آب در مخزن تخلیه و ارتفاع خط مبناي پمپ.

 

توان و کارائی پمپ :
توان خروجی یا توان مفيد پمپ ، تواني است که پمپ به آب تحويل مي دهد.

 

مخزن ذخیره متعادل سازی :
این مخازن در مواقع کم بودن مصرف در شبکه ، مازاد آب را ذخیره و در مواقع زياد بودن مصرف ، مازاد نياز را تامين مي كند.

 

دوره طرح :
دوره طرح زمانی است که عناصر طرح بر مبنای رفع نيازهاي آن زمان طرح مي شوند.

 

هدر رفت :
مقدار آب

 

خط انتقال و شبکه توزیع آب :
سیستم انتقال و توزیع آب بين مشترکين

 

مخزن ذخیره :
محل ذخیره و تنظیم شرايط هيدروليکي در يک مجموعه

 

منشاء تأمین آب:
چاه، چشمه، رودخانه و ...

 

مطلوبیت کلر باقیمانده :
دامنه مقدار کلر باقیمانده آزاد در آب شرب بر حسب میلي گرم در محدوده ۸/۰ – ۲/۰ اندازه گيري شده باشد.

 

آزمایشگاه سیار کنترل کيفي آب :
عبارتست از اکیپ سیار آزمايشگاه مشتمل بر کارشناسامربوطه و دستگاههاي آزمايشگاهي كه عوامل كيفي آب شرب را در محل مورد سنجش و آزمايش قرار مي دهند .

 

کلر سنجی مشترک با بهداشت :
عبارتست از سنجش میزان کلر باقیمانده آزاد در آب شرب توسط کارشناسان مركز بهداشت و كاركنان كنترل كيفي شركت آب و فاضلاب به منظور بررسي صحت عملكرد كنترل كيفي آبداران در سطح روستاها.

 

کلرزن :
دستگاهی که عملیات کلرزني در آب شرب را بطور مداوم در محدوده مجاز آن اعمال مي كند.

 

کیت کلر سنج :
دستگاه یا وسیله اي است که ميزان کلر باقيمانده در آب شرب را بوسيله آن مي توان مشخص نمود.

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است